کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش - 13

کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش