کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش - 15

کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش
کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران مسجد قمربنی هاشم علیه السلام گراش